Reklamační řád pevných paliv - JUTO, spol. s r.o. - Váš prodejce pevných paliv a hutního materiálu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Reklamační řád pevných paliv

1. Kupující je povinen po dojetí zásilky do místa určení tuto ihned prohlédnout a zajistit důkazní materiál a prostředky pro potřebu uplatnění zjevných vad (například porovnání hmotnosti z přepravních dokladů, viditelný obsah hlušiny apod.).

2. Kupující je povinen reklamovat e-mailem nebo faxem nejpozději následující pracovní den po provedené prohlídce zjevné vady dodaného paliva u prodávajícího, což je současně výzvou k jeho účasti na kontrolní přejímce. Obsahem reklamace musí být označení druhu paliva, tonáž, datum expedice a popis vady (fotodokumentace). Reklamovaná dodávka musí být oddělena od ostatního zboží a zabezpečena pro účely reklamačního řízení.

3. Nedostaví-li se prodávající následující pracovní den ode dne, kdy obdržel oznámení o vadné dodávce ke kontrolní přejímce, je kupující oprávněn ji provést podle platných pracovních postupů nedohodne-li se s prodávajícím jinak. V tomto případě je podkladem pro reklamační řízení kontrolní vzorek odebraný dle příslušné technické normy a zápis o odběru.

4. Prodávající poskytuje záruku na dodávané palivo v délce pěti pracovních dnů ode dne převzetí zásilky kupujícím.

5. Kupující je oprávněn reklamovat jiné vady paliva do konce záruční doby u prodávajícího obdobným způsobem jako u vad zjevných s dodržením obsahu reklamace dle bodu 2. tohoto článku a doloženými doklady, prokazujícími oprávněnost reklamace.

6. Právo kupujícího z vad paliva zaniká:
  
a) u zjevných vad neoznámením vad prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po provedené prohlídce dodávky,

b) u jiných vad neuplatněním reklamace u prodávajícího nejpozději poslední den záruční lhůty.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky